Ochrana osobních údajů na stránce http://www.guinot.sk/cs

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky Ochrany soukromí uživatelů upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami Uživatelů ze strany Provozovatele a pravidla užívání cookies Provozovatelem..

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je společnost VENERIS, s.r.o., se sídlem Gaštanová 10, 943 01 Štúrovo, IČO: 36486876, DIČ: 2021734858, IČ DPH SK2021734858, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 33111 / R.

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Provozovatel je oprávněn od Uživatelů požadovat některé osobní údaje pro účely jejich evidování, vedení jejich uživatelských profilů a plnění dohodnutých povinností Provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být poskytnuty služby subjektu osobních údajů, který je Provozovateli odmítne předat.

2.2 Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

2.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž na jejich ochranu používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v nichž se nacházejí nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol ).

2.4 Dotyčná osoba je oprávněna kdykoliv prostřednictvím e-mailu odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání Objednávky požádat Provozovatele o informace ohledně účelu zpracování jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů.

2.5 V případě prodeje zboží a služeb on-line bude naše společnost zpracovávat vaše osobní údaje, uvedené v objednávce, pro účely plnění kupní smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu plnění, vybavení případných nároků zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracovávání nezbytné na základě právních předpisů.

2.6 Osobní údaje bude společnost VENERIS, s.r.o., zpracovávat automatizovaně i manuálně a bude je předávat dalším osobám a to: smluvním partnerem zabezpečujícím plnění kupní smlouvy, např. zajištění provozu internetového obchodu, zpracování platby za zboží, dopravu zboží apod. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, v případě, že zákazník s poskytnutím osobních údajů pro tento účel nesouhlasí, není možné kupní smlouvu uzavřít.

2.7 Osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány výhradně v následujícím rozsahu a během následující doby:

• údaje uvedené v rámci vytváření uživatelského účtu v zadaném rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, adresa, doručovací adresa, IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo), po dobu trvání existence uživatelského účtu daného Uživatele nebo do doby vyřízení všech Objednávek Uživatele, případně pokud se dotyčná osoba nebude registrovat, tak po dobu 5 let od objednání zboží nebo služeb, podle toho, která z těchto událostí trvá déle;

3. Vaše práva

3.1 Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu, omezení, přenosnost, namítat zpracování osobních údajů a právo na likvidaci a další práva vyplývající z ustanovení § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (platný v SR).

3.2 Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Pokud provozovatel takové osobní údaje zpracovává, dotyčná osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. kategorii zpracovávaných osobních údajů,
 3. identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 4. době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 5. právě požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
 6. právu podat návrh na zahájení řízení podle § 100 (platného v SR),
 7. zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby,
 8. existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4 (platný v SR); v těchto případech poskytne provozovatel dotčené osobě informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat e-mailem na adrese uvedené v kontaktní sekci.

3.3 Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotčených osob získané v souvislosti s registrací dotčených osob i vedením jeho uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele. Dotčené osoby berou na vědomí, že je na tyto e-mailové adresy Provozovatel oprávněn zasílat obchodní sdělení / newslettery, týkající se jeho vlastních služeb a zboží i dotazníky spokojenosti.

3.4 Provozovatel je povinen poskytnout dotčené osobě možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení / newsletterů na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při první registraci na stránce a následně v každém jednotlivém obchodním oznámení. Odmítnutí dalšího zasílání oznámení je pro dotčenou osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies a profilování

4.1 Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy dotčených osob, a to výhradně pro účely evidence přístupu na své stránky. IP adresy nejsou poskytovány třetím osobám a na jejich zajištění používá Provozovatel odpovídající bezpečnostní opatření.

4.2 Provozovatel používá cookies k usnadnění používání svých stránek dotyčnými osobami, přihlašování na stránku a na vyhodnocování návštěvnosti stránky.

4.3 Používáním souborů cookies nedochází k porušování právních předpisů, neboť jejich používání nezpůsobuje shromažďování osobních údajů a ani jejich neposkytujeme třetím stranám. Každá dotčená osoba tím, že prohlíží naši internetovou stránku souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn i při návštěvě stránky a svůj souhlas uděluje tím, že dále prohlíží stránky. Pokud dotyčná osoba nesouhlasí s používáním souborů cookies, soubory cookies aktivní vymaže nebo zablokuje. Dotyčná osoba je oprávněná přijetí cookies odmítnout. V tomto případě bude stránku nadále oprávněna navštěvovat, avšak může to znamenat snížení komfortu užívání stránky.

4.4 Provozovatel je oprávněn používat profilování a behaviorální reklamu, nástroje google analytics a google adwords s čím dotyčná osoba souhlasí.

Znenie tohto dokumentu je účinné od 25.5.2018.

Ochrana osobních údajů na stránce http://www.guinot.sk/cs

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky Ochrany soukromí uživatelů upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami Uživatelů ze strany Provozovatele a pravidla užívání cookies Provozovatelem..

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je společnost VENERIS, s.r.o., se sídlem Gaštanová 10, 943 01 Štúrovo, IČO: 36486876, DIČ: 2021734858, IČ DPH SK2021734858, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 33111 / R.

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Provozovatel je oprávněn od Uživatelů požadovat některé osobní údaje pro účely jejich evidování, vedení jejich uživatelských profilů a plnění dohodnutých povinností Provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být poskytnuty služby subjektu osobních údajů, který je Provozovateli odmítne předat.

2.2 Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

2.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž na jejich ochranu používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v nichž se nacházejí nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol ).

2.4 Dotyčná osoba je oprávněna kdykoliv prostřednictvím e-mailu odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání Objednávky požádat Provozovatele o informace ohledně účelu zpracování jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů.

2.5 V případě prodeje zboží a služeb on-line bude naše společnost zpracovávat vaše osobní údaje, uvedené v objednávce, pro účely plnění kupní smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu plnění, vybavení případných nároků zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracovávání nezbytné na základě právních předpisů.

2.6 Osobní údaje bude společnost VENERIS, s.r.o., zpracovávat automatizovaně i manuálně a bude je předávat dalším osobám a to: smluvním partnerem zabezpečujícím plnění kupní smlouvy, např. zajištění provozu internetového obchodu, zpracování platby za zboží, dopravu zboží apod. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, v případě, že zákazník s poskytnutím osobních údajů pro tento účel nesouhlasí, není možné kupní smlouvu uzavřít.

2.7 Osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány výhradně v následujícím rozsahu a během následující doby:

• údaje uvedené v rámci vytváření uživatelského účtu v zadaném rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, adresa, doručovací adresa, IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo), po dobu trvání existence uživatelského účtu daného Uživatele nebo do doby vyřízení všech Objednávek Uživatele, případně pokud se dotyčná osoba nebude registrovat, tak po dobu 5 let od objednání zboží nebo služeb, podle toho, která z těchto událostí trvá déle;

3. Vaše práva

3.1 Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu, omezení, přenosnost, namítat zpracování osobních údajů a právo na likvidaci a další práva vyplývající z ustanovení § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (platný v SR).

3.2 Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Pokud provozovatel takové osobní údaje zpracovává, dotyčná osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. kategorii zpracovávaných osobních údajů,
 3. identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 4. době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 5. právě požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
 6. právu podat návrh na zahájení řízení podle § 100 (platného v SR),
 7. zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby,
 8. existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4 (platný v SR); v těchto případech poskytne provozovatel dotčené osobě informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat e-mailem na adrese uvedené v kontaktní sekci.

3.3 Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotčených osob získané v souvislosti s registrací dotčených osob i vedením jeho uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele. Dotčené osoby berou na vědomí, že je na tyto e-mailové adresy Provozovatel oprávněn zasílat obchodní sdělení / newslettery, týkající se jeho vlastních služeb a zboží i dotazníky spokojenosti.

3.4 Provozovatel je povinen poskytnout dotčené osobě možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení / newsletterů na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při první registraci na stránce a následně v každém jednotlivém obchodním oznámení. Odmítnutí dalšího zasílání oznámení je pro dotčenou osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies a profilování

4.1 Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy dotčených osob, a to výhradně pro účely evidence přístupu na své stránky. IP adresy nejsou poskytovány třetím osobám a na jejich zajištění používá Provozovatel odpovídající bezpečnostní opatření.

4.2 Provozovatel používá cookies k usnadnění používání svých stránek dotyčnými osobami, přihlašování na stránku a na vyhodnocování návštěvnosti stránky.

4.3 Používáním souborů cookies nedochází k porušování právních předpisů, neboť jejich používání nezpůsobuje shromažďování osobních údajů a ani jejich neposkytujeme třetím stranám. Každá dotčená osoba tím, že prohlíží naši internetovou stránku souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn i při návštěvě stránky a svůj souhlas uděluje tím, že dále prohlíží stránky. Pokud dotyčná osoba nesouhlasí s používáním souborů cookies, soubory cookies aktivní vymaže nebo zablokuje. Dotyčná osoba je oprávněná přijetí cookies odmítnout. V tomto případě bude stránku nadále oprávněna navštěvovat, avšak může to znamenat snížení komfortu užívání stránky.

4.4 Provozovatel je oprávněn používat profilování a behaviorální reklamu, nástroje google analytics a google adwords s čím dotyčná osoba souhlasí.

Znení tohto dokumentu je účinné od 25.5.2018.