VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VENERIS, s.r.o.

(dále jen jako „všeobecné obchodní podmínky“) Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje společnost VENERIS, s.r.o., se sídlem Gaštanová 10, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, IČO: 36486876, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro., Vložka č.: 19713/N (dále jen jako „prodávající“).

Kontakty: objednavky@guinot-paris.cz
Zákaznická linka: +421 905 649 233

Vymezení pojmů
Kupující – je spotřebitel
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání anebo povolání.
Prodávající – VENERIS, s.r.o.

Platnost obchodních podmínek
Obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky. Na vztah kupujícího a prodávajícího se dále vztahují ustanovení Občanského zákoníku č.40/1964 sb. a zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodě. Doba platnosti všeobecných obchodních podmínek je uvedena v závěru toho dokumentu.

Pre realizáciu obchodnej transakcie je potrebné poskytnúť nasledovné údaje: meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú, prípadne dodaciu), telefonický a e-mailový kontakt. Správnosť uvedených údajov potvrďte podpisom. Všetky obchodné transakcie budú evidované. V prípade prevzatia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri reklamácii, ako aj pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho. Nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

Dodanie tovaru zabezpečujeme počas pracovných dní.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese objednavky@guinot.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Objednanie tovaru
Zmluva je platná od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky, potvrdenie môže byť oznámené kupujúcemu elektronicky (e-mailom), alebo telefonicky.

Spôsob objednávky
telefonicky: +421 905 649 233
e-mailom: objednavky@guinot.sk
prostredníctvom internetu: guinot.sk

Obsah objednávky

  • údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa miesta dodania tovaru, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
  • informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),
  • dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

Cena tovaru
Cena je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente potvrdenia prijatia objednávky. Predajca dodá tovar kupujúcemu v platnej cene.

Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii, platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru a dobou minimálnej trvanlivosti. Pokiaľ si kupujúci objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť kupujúcemu rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar. Kupujúci má právo odmietnuť takúto ponuku.

Predávajúci má právo upravovať ceny a vyhradzuje si právo na zmenu logistických údajov tovaru.

Možnosti úhrady ceny za tovar

Platba na dobierku – Pokiaľ predávajúci na prepravu tovaru využije služby dopravcu s platbou na dobierku, kupujúci vykoná platbu na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade slúži potvrdenie od dopravcu (pošta, kuriér). Predávajúci dodá kupujúcemu so zásielkou aj doklady vzťahujúce sa na tovar v čase dodania tovaru a na mieste dodania tovaru. Dokladmi vzťahujúcimi sa na tovar je faktúra a dodací list.nTovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

Platba bankovým prevodom – Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na náš účet na ten istý e-mail obdržíte daňový doklad. Pri platbe prevodom vopred:

  • môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby
  • je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky; v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú,

Spôsob dodania tovaru

  • kuriérom– Predávajúci pošle tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriéra. Cenu za dodanie účtuje predávajúci v zmysle svojho cenníka.

Cena za dodanie
Pre dodanie v rámci Česko a Slovenskej republiky uplatňuje predávajúci cenník uvedený v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: CENNÍK za dodanie platný pre územie Česko a Slovenskej republiky:

Manipulačné poplatky Krajina Poplatok s DPH
objednávka do 6719,99 Kč Česko  137,20 Kč
objednávka do 239,99 € Slovenská republika  4,90 €
objednávka nad 6720 Kč Česko  28 Kč
objednávka nad 240 € Slovenská republika  zadarmo

Dodacia lehota
Predávajúci expeduje tovar do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Informácia o dostupnosti tovaru je na internetovej stránke predávajúceho.

Tovar sa považuje za dodaný jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

Prepravca zvyčajne dodá tovar do 2 pracovných dní.

Prevzatie zásielky
Kupujúci je povinný zásielku prevziať, pokiaľ táto nevykazuje zjavné vady. V opačnom prípade odporúčame vrátiť ju dopravcovi, a dopravca v prítomnosti kupujúceho spíše zápis o škode. Kupujúci o tejto skutočnosti má informovať predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Kupujúci podpisom dokladu o prevzatí zásielky súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná so zjavnými vadami.

Odstúpenie od zmluvy
Možnosti odstúpenia od zmluvy sú vymedzené v ustanoveniach Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. a zákone č.250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu.

Doba minimální trvanlivosti
Doba minimální trvanlivosti je doba, v rámci které prodávající odpovídá za kvalitu prodávaného zboží. V rámci této doby může kupující reklamovat zjištěné nedostatky zboží u prodávajícího, pokud dodržel všechny podmínky pro jeho správné skladování.

Prodávající uvádí trvanlivost výrobků od jejich data výroby.

Reklamace
Kupující může u prodávajícího uplatnit reklamaci:

  • na mechanické poškození obalu zásilky v případě, že zásilku nepřevzal a podepsal dopravci zápis o škodě
  • na chybnou dodávku (tzn. chybějící množství, poškození zboží, dodávka jiného zboží než bylo objednané), pokud zásilku převzal
  • na kvalitu zakoupeného zboží během celé doby minimální trvanlivosti zboží, nejpozději ale v den uvedený na obalu jako datum minimální trvanlivosti

Pro rychlé a uspokojivé řešení reklamace doporučujeme, aby kupující co nejdříve informoval prodávajícího o reklamaci telefonicky i e-mailem: +421 905 649 233, objednavky@guinot-paris.cz. Prodávající si s kupujícím dohodne postup vyřešení reklamace v souladu s platnými právními předpisy..

Kupující, podle rozsahu vad a na základě dohody s prodávajícím , může celou zásilku zboží vrátit prostřednictvím dopravce, anebo reklamovat jen dotčené zboží.

V případě reklamace kupující vyplní reklamační lístek, který je k dispozici na této adrese (číslo objednávky, druh reklamovaného zboží, jeho množství a důvod reklamace), který opatří datem a podepíše. Vyplněný reklamační lístek bezodkladně pošle prodávajícímu.

Kupující nemůže uplatnit reklamaci na škody na zboží, které vznikly nedodržením stanovených podmínek skladování.

V případě oprávněné reklamace bude zboží kupujícímu vyměněno anebo mu bude vrácena hodnota zboží včetně poštovného v souladu s platnými právními předpisy.

Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar po prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou („rozpor s kúpnou zmluvou“), postupuje sa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa riadi zákonom č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení.

Vyplnením a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na zhromažďovanie a evidovanie osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas odvolať na adrese predávajúceho písomne alebo e-mailom.

Vyjadrenie súhlasu
Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí i s reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky zverejní na internetovej stránke guinot.sk/vop, kedy sa stávajú platnými a účinnými.

VENERIS, s.r.o.
Gaštanová 10
943 01 Štúrovo
Slovenská republika
IČO: 36486876
IČ DPH: SK2021734858

Telefón: +421 905 649 233
E-mail: objednavky@guinot-paris.cz – zákaznícke centrum
Web: guinot-paris.cz

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Telefon: +421 37/ 7720 001, +421 37/ 7720 034
Fax: +421 37/ 7720 024